Recomendacións para solicitar correctamente a PAC 2017

O Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) acaba de editar un tríptico coas principais novidades da PAC 2017 e cunha serie de recomendacións para evitar erros nas solicitudes e posibles penalizacións a posteriori.

Recomendacións para solicitar correctamente a PAC 2017

Paisaxe rural de Mesía (A Coruña)

O Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), organismo dependente do Ministerio de Agricultura, acaba de editar un tríptico coas principais novidades da PAC 2017 e cunha serie de recomendacións para evitar erros nas solicitudes e posibles penalizacións.

Como declarar correctamente a superficie?

O Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) é unha ferramenta cuxo propósito é facilitar aos agricultores e gandeiros a declaración das parcelas agrícolas na súa solicitude única de axudas da PAC.

Pode consultar a información contida no SIGPAC a través do Visor nacional ou en calquera dos visores das Comunidades Autónomas –visor da Xunta– onde estean situadas as súas parcelas.

O SIGPAC delimita os distintos usos dentro de cada parcela catastral mediante recintos SIGPAC aos que asigna unha referencia ou código identificativo único, un uso determinado, unha superficie, un réxime de explotación (secaño ou regadío), un coeficiente de admisibilidade no caso de recintos de pasto, unha rexión do réxime de Pago Básico e outro tipo de información relevante para as axudas da PAC.

Na súa solicitude única os agricultores e gandeiros deberán indicar o código ou referencia dos recintos que compoñen todas as parcelas agrícolas da súa explotación, mesmo aquelas por as que non solicite ningunha axuda.

No caso de que a información contida no SIGPAC non se corresponda coa realidade, conteña erros ou sufrise modificacións, o agricultor ou o gandeiro deberá comunicarllo á súa Comunidade Autónoma, mediante a correspondente solicitude de modificación, antes ou no momento de presentar a súa solicitude única de axudas da PAC.

Cando o cambio para realizar afecte á delimitación dunha parcela catastral, o cambio debe solicitalo ante a Xerencia de Catastro da súa provincia.

A declaración gráfica

No ano 2017, no caso das explotacións con máis de 30 ha, obrigatoriamente deberase presentar unha “declaración gráfica” seguindo o procedemento e as ferramentas gráficas que para ese efecto estableza a autoridade competente da súa Comunidade Autónoma.

Se se declara un recinto completo cun único cultivo, o sistema tomará automaticamente a xeometría do devandito recinto.

Se declara só parte do recinto, ou varios cultivos dentro dun mesmo recinto, o solicitante deberá presentar obrigatoriamente un esbozo en formato dixital, identificando de forma fiel a superficie ocupada por cada cultivo.

A superficie declarada será a superficie xeométrica, ben do recinto, ben do esbozo, que será tomada automaticamente polo sistema, a partir do dato calculado polas ferramentas gráficas utilizadas para a declaración.

Comprobe que a información dos seus recintos SIGPAC é correcta

O agricultor ou gandeiro que declara os recintos SIGPAC polos cales se solicitan as axudas da PAC é o responsable último de que a información rexistrada no SIGPAC sexa verídica e coincidente coa realidade. En caso contrario poderá ser obxecto de reducións e/ou penalizacións no importe das súas axudas directas.

Neste sentido, recoméndase:

1. Antes de presentar a súa solicitude única comprobe que toda a información das súas parcelas no SIGPAC é correcta. Lembre que os elementos non subvencionables (tales como camiños, accesos, viarios, edificacións, cursos de auga, etc.) deben estar delimitados e ser excluídos da solicitude única.

2. O uso asignado ao seu recinto debe ser o que exista na actualidade. Se cambiou o uso que viña declarando nalgún recinto, debe presentar a correspondente solicitude de modificación canto antes.

3. É necesario repasar a situación das súas parcelas no SIGPAC todos os anos e, se observa que algún recinto non está correctamente delimitado ou que o seu uso é incorrecto, debe poñelo en coñecemento da súa Comunidade Autónoma, utilizando o procedemento de presentación da solicitude de modificación que teña habilitado con este fin.

Coeficiente de admisibilidade de pastos

O Fega lembra que aos recintos de pastos asignóuselles no SIGPAC un coeficiente que reflicte a porcentaxe de superficie admisible do devandito recinto.

O valor do devandito coeficiente é función da presenza de áreas sen vexetación, pendentes elevadas, vexetación impenetrable ou outras características que non permiten que o gando aproveite a totalidade do pasto. A superficie admisible para as axudas é a superficie do recinto SIGPAC multiplicada polo devandito coeficiente.

Por tanto, se vai declarar recintos de pastos na solicitude única 2017 debe prestar especial atención ás posibles variacións do valor deste coeficiente.

PAC_2017_2

Novas capas no SIGPAC desde o ano 2015

O mantemento das superficies de pastos permanentes é unha das actuacións obrigatorias contempladas no marco do pago por greening ou pago verde. Os pastos permanentes son terras utilizadas para o cultivo de forraxes herbáceos, naturais ou cultivados, que non están incluídos na rotación de cultivos dunha explotación durante polo menos 5 anos.

O SIGPAC contén unha capa de pastos permanentes, e o Visor permite consultar que proporción dun recinto é pasto permanente mediante unha consulta de intersección coa capa, así como saber se está ou non nunha zona medioambientalmente sensible.

No devandito caso, este pasto permanente medioambientalmente sensible non poderá nin converterse a outros usos, nin labrarse, nin efectuar nel labores máis aló das necesarias para o seu mantemento.

No caso de que un agricultor ou gandeiro transformase este tipo de pastos en terra de cultivo ou en cultivos permanentes, a administración comunicaralle a obrigación de reverter o devandito uso da terra de tal maneira que ditas hectáreas volvan ser pasto permanente.

Outra das obrigacións que establece a nova PAC para recibir o greening ou pago verde, no caso de explotacións cuxa terra de cultivo cubra máis de 15 hectáreas, é que polo menos, o 5% da devandita terra de cultivo e das superficies que fosen forestadas no marco de programas de desenvolvemento rural, estea dedicada a algunha das catro categorías de Superficie de Interese Ecolóxico (SIE) polas que España optou.

Para facilitar a súa identificación por parte do agricultor ou gandeiro, creouse unha nova capa no SIGPAC que rexistra as SIE de carácter permanente: superficies de terra agrícola forestadas baixo programas de desenvolvemento rural e superficies cultivadas de alfalfa.

Por último, o SIGPAC contén unha capa cos elementos da paisaxe (sebes, árbores illadas, en ringleira e en grupos, lindes, charcas, lagoas, estanques e abrevadeiros naturais, illas e enclaves de vexetación natural ou rocha e terrazas de retención), protexidos no ámbito da condicionalidade, polo que o agricultor ou gandeiro está obrigado ao seu mantemento; estes elementos da paisaxe forman parte da superficie admisible da parcela agrícola.

PAC_2017_3

Cales son as principais dúbidas que expoñen as axudas?

O réxime de pago básico en España hase rexionalizado desde o ano 2015, o que significa que cada dereito de pago básico só pode activarse na rexión na que se asignou o devandito dereito. As rexións baséanse nas utilizacións declaradas no ano 2013 pero para as declaracións do novo período non están vinculadas a ningún tipo de produción específica.

Por iso, se vostede tivo en 2015 dereitos asignados nunha rexión dunha orientación produtiva determinada, non pasa nada se decide cambiar dita orientación produtiva por outra: poderá seguir activando os seus dereitos nesas mesmas superficies. Para entendelo mellor, poñémoslle un exemplo: en 2013 as súas terras eran terra arable de secaño, pero en 2017 decide establecer nas mesmas unha plantación de maceiras de sidra.

Estas superficies non van cambiar de rexión aínda que cambie a súa orientación produtiva, manténdose na rexión que corresponda á terra arable de secaño na comarca onde se sitúen, pero a pesar do cambio de orientación produtiva realizado en 2017 poderá activar nelas os seus dereitos de pago básico sen problema.

Outros aspectos importantes que non debe esquecer:

1. Para poder cobrar as súas axudas ha de ser agricultor activo e ha de declarar a actividade agraria que realiza en cada unha das súas parcelas.

2. Ten que cumprir os requisitos do pago verde, para poder cobrar esta axuda: en terras arables, a diversificación de cultivos, se ten máis de 10 hectáreas e a protección das superficies de interese ecolóxico, se ten máis de 15 hectáreas; doutra banda, o mantemento dos pastos permanentes, se ten estas superficies na súa explotación.

3. Poderá percibir por primeira vez a nova axuda complementaria para mozos e a asignación de dereitos de pago básico da Reserva Nacional, se se acaba de incorporar á actividade agraria, ten ata 40 anos en 2017, e cumpre os requisitos de formación requiridos.

Doutra banda, se xa ten 41 anos ou máis, pero acábase de incorporar á actividade agraria, tamén poderá recibir asignación de dereitos desde a Reserva Nacional do réxime de pago básico como novo agricultor, sempre que cumpra os requisitos de formación esixidos.

4. Tamén poderá beneficiarse das axudas axustadas, dadas aos sectores máis vulnerables: vacún de cebo, vacún de leite, ovino, caprino, remolacha azucreira, arroz, tomate para industria, froitos de casca, cultivos proteicos e legumes de calidade para consumo humano.

Transferencia de dereitos na campaña 2017

Do mesmo xeito que na campaña anterior, todos os dereitos de pago básico poden cederse, coa única limitación de que só poden transferirse e activarse dentro da mesma rexión onde foron asignados.

Ademais esta campaña incorpora a novidade, de que se un agricultor viu reducida a súa superficie nalgunha das rexións onde ten asignados dereitos de pago básico, como consecuencia dunha intervención pública vinculada a un proceso de expropiación forzosa ou un programa público de concentración parcelaria, poderá transferir mediante arrendamento ou compravenda sen terras, os dereitos afectados por esta situación, sen aplicárselle ningún tipo de retención a favor da reserva nacional, sobre o valor dos dereitos cedidos.

E lembre que as parcelas agrícolas admisibles deberán estar á súa disposición en réxime de propiedade, usufruto, arrendamento ou asignación de superficie comunal, o 31 de maio do ano en que se solicita a axuda.

Descarga aquí o tríptico sobre a PAC 2017 publicado polo Fega

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información