A sección ‘Noticias de empresa’ inclúe informacións de actualidade empresarial, así como as notas de prensa de firmas colaboradoras.

Claves para previr accidentes co tractor

Ensilando en GANXABAR (Mazaricos)

Ensilando en GANXABAR (Mazaricos)

Os accidentes no tractor son unha das principais causas de mortalidade no agro. O numeroso parque móbil e a elevada idade dalgúns dos conductores son algúns dos factores que incrementan os riscos de sinistralidade.

Ante esta problemática, a Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA), ten a disposición do sector unha completa guía de prevención de accientes no tractor, con información técnica en catro ámbitos, que son os que se consideran máis relevantes na prevención de riscos neste ámbito: a seguridade viaria, a protección da toma de forza e do eixe cardánico, a protección do tractor fronte a envorcaduras e as medidas a tomar en caso de que se produza este feito.

Catro claves para previr os accidentes no tractor:

1) Protección da toma de forza (TDF) e do eixo cardánico:

-Dispoñer dos elementos de protección (protector da TDF, protector do eixe cardánico e protector das xuntas cardán) en bo estado e colocados axeitadamente.

-Enganchar o eixe cardánico coa TDF desconectada, o motor apagado e a chave de arrinque de tractor sacada.

-Non levar roupa frouxa nin o pelo solto, non permanecer próximo á toma de forza e ao eixe cardán en movemento.

-Non subir ao tractor apoiándose na coiraza protectora nin ir subido nela co tractor en marcha.

-Antes de baixar do tractor, desacoplar a TDF, poñer o tractor no punto morto, accionar o freo de estacionamento, apagar o motor e retirar a chave do contacto, sempre que sexa posible.

Como se pode producir o atrapamento?

Sempre que a toma de forza estea accionada:

-Ao subir e baixar do tractor pola parte traseira
-Ao pasar por encima de elementos da toma de forza
-Nos labores de mantemento da toma de forza
-Noutras operacións que se realicen próximas á toma de forza

Elementos de proteccións dos que se debe dispoñer:

ISSGA TOMA DE FORZA TRACTOR

2) Proteccións do tractor fronte á envorcadura:

-Dispoñer de estrutura homologada de protección (cabina, pórtico ou bastidor).
-Empregar o cinto de seguridade cando o tractor dispoña de estrutura homologada de protección.
-Realizar un mantemento axeitado das proteccións.

Medidas fronte á envorcadura:

-Circular a velocidade axeitada.

-En pendente e camiños en mal estado extremar as precaucións.

-Non efectuar viraxes bruscas, principalmente se se vai cun apeiro arrastrado (remolque, cisterna de xurro etc.)

-Non forzar se existe resistencia ao avance.

-Non retirar o parafuso fusible dos arados, e se é necesario retiralo, introducir outro de iguais características.

-Abater as estructuras de protección (exemplo: pórtico) só nos casos imprescindibles (invernadoiros, baixo árbores etc.) e sempre cun manexo adecuado e seguro.

-Seleccionar adecuadamente os apeiros que se vaian enganchar ao tractor.

-Empregar o peche do bloqueo dos freos en circulación e transporte co fin de pisar os freos simultaneamente.

-Se se produce unha envorcadura, o condutor permanecerá dentro do tractor e agarrarase fortemente ao volante ou a algunha asa. Nunca saltar cara ao exterior.

3) Seguridade viaria:

-Os vehículos agrícolas que circulen polas vías públicas estarán homologados e matriculados.

-Permiso de conducir:
– Xeral: permiso clase B.
– Licenza de condución (idade mínima 16 anos) cando: a masa ou as dimensións dos vehículos agrícolas non excedan as máximas autorizadas; e a velocidade máxima por construción non exceda 45km/h

-ITV: exento os 8 primeiros anos, bienal de 8-16 anos, e anual a partir dos 16 anos. Excepto motocultores, motoaixadas etc. que non é obrigatoria a ITV.

-Cumprir as normas de circulación: velocidade axeitada, sinalización da maquinaria diurna e nocturna etc.

-Respectar o número máximo de pasaxeiros do vehículo indicado polo fabricante.

-Dispoñer dos elementos de seguridade viaria obrigatorios e en bo estado: espello retrovisor esquerdo, sinalización luminosa: xirafo (v-2) e limitación de velocidade (V-4) etc.

-Na vía pública, de ser o caso, levar a máquina en posición de transporte.

Descaga aquí a guía completa do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) sobre medidas para previr os accidentes co tractor

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *