Aclaracións sobre a axuda do Goberno a agricultores e gandeiros para a compra de fertilizantes

Aclaracións sobre a axuda do Goberno a agricultores e gandeiros para a compra de fertilizantes

Poderase recibir esta axuda para os fertilizantes para o mlllo, pero non para as pradeiras

O pasado 27 de decembro o Consello de Ministros acordou conceder axudas directas por 660 millóns de euros para que agricultores, gandeiros e pescadores poidan facer fronte ao incremento dos prezos enerxéticos, como consecuencia da guerra de Rusia en Ucraína, que ocasionaron maiores custos de produción debido ao encarecemento dos fertilizantes e do gasóleo agrícola e pesqueiro.

Neste sentido, o Ministerio de Agricultura, a través do FEGA, acaba de publicar unhas aclaracións sobre a axuda do Goberno a agricultores e gandeiros para a compra de fertilizantes. Estas son as preguntas e dúbidas ás que dan respostas:

1. Que debo facer para percibir esta axuda? É necesario solicitala?

Non está prevista a presentación dunha solicitude para beneficiarse destas axudas.
O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, establecerá de oficio a listaxe dos agricultores beneficiarios e a contía da axuda a percibir por cada un deles.

É moi importante sinalar que toda a tramitación destas axudas farase exclusivamente por medios electrónicos a través da sede electrónica do FEGA (https://www.sede.fega.gob.es), incluíndo a publicación das resolucións, a presentación de alegacións, a subsanación de trámites e as notificacións aos interesados. En previsión de que deban presentarse alegacións ou emendar trámites, é necesario que o beneficiario ou o seu representante dispoñan dun certificado dixital válido.

2. Que requisitos debo cumprir para beneficiarme desta axuda?

Para poder beneficiarse destas axudas débense cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser agricultor que presentase a solicitude única de axudas da PAC para a campaña 2022 e que teña dereito ao cobro de polo menos unha axuda directa por superficie. Enténdense por axudas directas por superficie:

-o pago básico,
-o réxime de pequenos agricultores,
-o pago verde,
-o pago para novos agricultores,
-as axudas axustadas ligadas a superficies de cultivo e o pago específico por cultivo de algodón.

Isto implica que quedarían excluídos desta axuda de fertilizantes aqueles titulares de explotación que non cumpran os requisitos para percibir os pagos directos na campaña 2022 (requisitos como, por exemplo, respectar o prazo de presentación da solicitude única, a condición de agricultor activo, alcanzar a contía mínima de pago directos de 300 €, cumprir os requisitos de subvencionabilidade, etc.)
.
b) Contar con superficies de cultivos permanentes e/ou terras de cultivo elixibles para o cobro de polo menos unha axuda directa por superficie.
c) Atoparse ao día coas súas obrigas tributarias e coa seguridade social.

d) Alcanzar a contía mínima de 200 € para esta axuda aos fertilizantes.

No caso de Canarias, non será de aplicación o requisito recollido no apartado a), e no seu lugar, deberán ser titulares de explotación que figuren no Rexistro de Explotacións Agrícolas (REGEPA) a 31 de maio de 2022.

3. Que superficies vanse a beneficiar destas axudas?

Os usos do solo que se van a beneficiar destas axudas son superficies de:

a) terras de cultivo, excepto pastos temporais e barbeitos
b) cultivos permanentes

Non se beneficiarán por tanto destas axudas os pastos permanentes, nin os temporais nin os barbeitos, nin as superficies non agrarias que se declararon na solicitude única. As definicións destes tipos de uso do solo serán as recollidas no artigo 3 do Real Decreto 1048/2022, de 27 de decembro.

As superficies obxecto da axuda a fertilizantes serán as superficies determinadas pola autoridade competente para o cobro das axudas directas por superficie da campaña 2022, unha vez realizados os controis de subvencionabilidade. A superficie determinada pola que se vai conceder a axuda aos fertilizantes non ten por tanto que ser idéntica á superficie solicitada, xa que, no marco dos controis, a superficie finalmente elixible pode ser menor á solicitada.

No caso das explotacións das Illas Canarias, as superficies obxecto de axuda serán as superficies de cultivos permanentes e de terras de cultivo (excluíndo barbeitos e pastos temporais) que figuren no REGEPA a 31 de maio de 2022.

4. Que importes de axuda se van recibir?

Contémplanse dous importes unitarios máximos, diferenciados en función do sistema de explotación:

-22 euros por hectárea de secaño

-55 euros por hectárea de regadío.

Non hai ningunha distinción entre terras de cultivo (TC) e cultivos permanentes (CP).
Os importes unitarios definitivos calcularanse por parte do FEGA en base á listaxe provisional de beneficiarios e superficies que se poderán acoller a esta axuda.

Unha vez se dispoña destes importes unitarios definitivos, a axuda a percibir por un beneficiario calcularase multiplicando as hectáreas obxecto de axuda descritas na pregunta 3 polos devanditos importes.

Porén, debe terse en conta o seguinte:

-Limiar mínimo de pagos de 200 euros: se o importe calculado conforme ao parágrafo anterior é inferior a 200 euros, o beneficiario non poderá beneficiarse desta axuda.

– Límite de superficie de 300 hectáreas: se a superficie subvencionable dunha explotación supera este límite, só as primeiras 300 ha beneficiaranse da axuda. Se a explotación dispón de superficie de regadío e de secaño, priorizarase a concesión da axuda sobre a superficie de regadío.

5. En base a que criterio vaise a discriminar entre superficie de secaño e de regadío?

O criterio a utilizar será o sistema de explotación declarado polo agricultor para cada parcela de terra de cultivo e cultivo permanente na solicitude única da campaña 2022. No seu caso, esa información poderá ser modificada como resultado dos controis realizados pola comunidade autónoma.

No caso das superficies das Illas Canarias, a comunidade autónoma remitirá ao FEGA a clasificación das superficies en sistema de explotación en secaño e regadío.

6. Como pode un agricultor coñecer se vai ser beneficiario destas axudas e o importe que lle corresponde?

Por parte do Fondo Español de Garantía Agraria publicarase no taboleiro de anuncios da sede electrónica do FEGA (https://www.sede.fega.gob.es) unha resolución coa listaxe provisional de beneficiarios desta axuda, indicando para cada un deles a superficie subvencionable de secaño e de regadío, e o importe da axuda.

Tamén se publicarán os últimos díxitos da conta bancaria. A conta bancaria onde se ingresará a axuda será a conta sinalada polo beneficiario na solicitude única da PAC da campaña 2022.

Se o beneficiario está de acordo cos datos que aparezan nesta resolución non deberá facer nada. En caso contrario, deberá presentar unha alegación no prazo máximo de 10 días hábiles tras a publicación da resolución, a través da sede electrónica do FEGA (ver pregunta 9).

7. Cando se van publicar os beneficiarios destas axudas e os importes que lles corresponden?

O FEGA está actualmente en contacto coas comunidades autónomas para solicitar os datos dos beneficiarios elegibles e as superficies subvencionables para esta axuda, conforme á solicitude única 2022 (e o REGEPA no caso de Canarias). Unha vez se dispoña destes datos, procederase ao cálculo dos importes unitarios definitivos e elaborarase a resolución que se menciona na pregunta 6. Está previsto que a publicación da resolución se realice antes de que finalice o primeiro trimestre de 2023.

8. Cando se van cobrar estas axudas?

Unha vez publicada a resolución coa listaxe provisional e finalizada o prazo de alegacións, farase un primeiro cruzamento dos beneficiarios que non alegaron cos datos da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria ou dos órganos que exerzan as competencias correspondentes no caso dos territorios forais.

Para aqueles beneficiarios que non alegasen á devandita resolución e que se atopen ao día coas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social, publicarase unha primeira resolución estimatoria e efectuarase o pago correspondente antes de que finalice o segundo trimestre de 2023.

Para aqueles agricultores que si alegasen á citada resolución ou que deban emendar algunha incidencia respecto das súas obrigas tributarias e/ou coa seguridade social, deberanse efectuar os trámites pertinentes, prevéndose o pago dos beneficiarios que resulten elixibles con posterioridade ao segundo trimestre de 2023, e en todo caso dentro do ano 2023.

9. Que sucede se non aparezo na lista de beneficiarios da resolución provisional ou non estou de acordo cos datos reflectidos na mesma?

Recoméndase en primeiro lugar verificar que se cumpre cos requisitos recolleitos na pregunta 2, incluíndo o importe mínimo para percibir a axuda de 200 €. Así, se o importe da axuda non alcanza esta cantidade non debe presentarse alegación, automaticamente denegaríase a mesma porque se incumpre un dos requisitos establecidos no Real Decreto- lei.

Se a persoa (física ou xurídica) en cuestión considera que cumpre os requisitos, pero non figura na resolución, ou ben se non está de acordo cos datos reflectidos, dispón de 10 días hábiles desde a publicación da devandita resolución para alegar á mesma.

As alegacións realizaranse exclusivamente por medios electrónicos a través da sede electrónica do FEGA (https://www.sede.fega.gob.es), para o que será necesario contar cun certificado dixital válido.

As alegacións deberanse realizar a través do formulario preestablecido na sede do FEGA e clasificaranse conforme a unha tipoloxía (por exemplo, por discrepancias na superficie, por cambio na conta bancaria, etc.) que deberá ser respectada de forma precisa para que ditas alegacións poidan ser tratadas máis facilmente e en menores prazos.

É importante lembrar que as superficies utilizadas para o cálculo das axudas de fertilizantes son as superficies determinadas no marco da Solicitude Única (A súa) da PAC de 2022 por parte das CCAA. A conta bancaria para o pago será igualmente a sinalada na PAC de 2022. Por tanto, no caso de que exista unha discrepancia, dita discrepancia deberá ser avaliada polas propias CCAA, que deberán, no seu caso, corrixir os datos relativos á PAC 2022.

10. Que sucede se non desexo ser beneficiario desta axuda ou se xa non cumpro os requisitos para percibila?

O posible beneficiario dispón de 10 días hábiles desde a publicación da resolución para rexeitar a axuda. Dito rexeitamento debe realizarse exclusivamente por medios electrónicos a través da sede electrónica do FEGA (https://www.sede.fega.gob.es) para o que será necesario contar cun certificado dixital válido.

11. Que sucede se se detecta que un beneficiario non está ao corrente da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Axencia Tributaria ou unidades análogas dos territorios forais?

Antes do pago, realizarase un cruzamento entre os datos dos potenciais beneficiarvos e os datos da SS e a Axencia Tributaria. Os beneficiarios poderán oporse a esta consulta dos datos, oposición que terá o mesmo efecto que a renuncia á axuda.

Unha vez realizado este cruzamento, publicarase unha resolución coa relación dos beneficiarios que non están ao corrente e deben emendar, indicando na devandita resolución o procedemento e os prazos para emendar. Unha vez finalizado o prazo, publicarase unha nova resolución con aqueles que emendaron satisfactoriamente, para proceder ao pago das axudas, e con aqueles que, por non emendar, quedan excluídos destas axudas.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información